PENGERTIAN HAK-HAK WARGA NEGARA

By On Saturday, April 7th, 2018 Categories : Review

Hak-hak warga negara, Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa hak yang dengan tegas dinyatakan dalam salah satu pasalnya. Ada juga beberapa hak yang akan diatur lagi dengan undang-undang.
Pasal 27 ayat 1:
Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
Pasal 27 ayat 2:
Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 28:
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 29 ayat 2:
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk-memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
l’asal 30:
Tiap-tiap warganegara berhak (dan wajib) ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
Pasal 31:
Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran.
Dalam pasal 28 tersebut di atas dinyatakan beberapa macam kemerdekaan yang akan diatur dengan undang-undang. Kemerdekaan itu ialah:

  • Kemerdekaan berserikat.
  • Kemerdekaan berkumpul.
  • Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan.
  • Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan tulisan.

Pasal 28 ini membuka kemungkinan untuk menetapkan kemerdekaan-kemerdekaan lainnya dengan undang-undang, yaitu dengan adanya perkataan:   dan sebagainya
Pembuat UUD dalam penjelasannya mengenai Pasal 28 dan 29 menyatakan antara lain sebagai berikut:
Pasal 28 dan 29 ini mengenai kedudukan Penduduk.
Pasal-pasal ini, baik yang hanya mengenai warganegara maupun yang mengenai seluruh penduduk, memuat hasrat bangsa ndonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan peri-kemanusiaan.
Pasal 29 mengatur suatu kemerdekaan untuk penduduk. Sudah barang tentu bahwa dalam pengertian penduduk itu termasuk juga pengertian warganegara.
 

PENGERTIAN HAK-HAK WARGA NEGARA | ok-review | 4.5