PENGERTIAN FEATURE

By On Thursday, March 13th, 2014 Categories : Review

Suatu ulasan, tinjauan, atau komentar mengenai masalah atau peristiwa yang sedang hangat diberitakan oleh media pers atau diperbincangkan oleh khalayak. Dengan demikian bentuk penulisan ini ma­sih mengandung keterikatan waktu walaupun tidak se­ketat penulisan berita. Isinya lebih luas dan lebih men­dalam, serta mengandung analisis sehingga lebih me­narik daripada berita. Penulis atau penyusunnya ju­ga lebih bebas mengemukakan pendapatnya sendiri. Tokoh pers Djamaludin Adinegoro menyebutnya arti­kel atau cerita tuturan. Dalam bahasa Inggris ulasan ini disebut news feature, news commentary, feature story atau feature saja.
Feature dan berita umumnya mudah dibedakan. Berita biasanya hanya memuat fakta apa adanya, wa­laupun kadang-kadang ditambahi tafsirrn oleh penulis atau penyusunnya jika fakta yang terkumpul belum memberikan gambaran yang cukup jelas. Feature, se­baliknya, lebih memberikan kesempatan kepada pem­buatnya untuk melakukan penafsiran sehingga isinya lebih subjektif daripada berita. Analog dengan terminologi dalam ilmu kedokteran, berita dapat dikatakan sekedar observasi terhadap sua­tu masalah atau peristiwa, sedangkan feature sudah memasuki tahap “pembedahan”.
Dalam pengertiannya yang murni, feature sebenar­nya hanya mencakup tulisan atau ulasan yang terikal pada waktu. Namun orang sering kali memasukkan pula ke dalam kategori ini karangan yang tidak ter­ikat oleh waktu tetapi disiarkan oleh media pers. Mi­salnya, karangan ilmiah, semi ilmiah, atau ilmiah po­puler, laporan wisata, atau biografi dan sejarah. Karangan-karangan serupa ini, karena hampir atau sama sekali tidak terikat oleh waktu, biasanya dise­but antifeature. Tetapi ada pula yang menggunakan istilah feature berita untuk tulisan tentang masalah yang sedang hangat diberitakan, dan feature nunberita untuk karangan yang sama sekali tidak berkaitan de­ngan berita hangat.

PENGERTIAN FEATURE | ok-review | 4.5