Advertisement

Arqam bin Abi al-Arqam atau Abdul­Manaf bin Awad bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Dalam sistem dan tradisi kesukuan Arab, kaum Makhzumiyah terke­nal sebagai kaum hartawan. Arqam terma­suk kelompok pemula penerima ajaran Is­lam (as-Sibiqtin dalam pro­ses Islamisasi, dakwah Islamiyah, yang di­lancarkan Rasulullah. As-Sabiqun al-Avv­walun dalam sejarah Islam terkenal seba­gai kelompok yang sangat kuat pendirian akidahnya serta sangat besar keterlibatan­nya dalam aktivitas dakwah Islamiyah. Arqam termasuk salah seorang pemuda yang turut hijrah bersama Nabi ke Madi­nah. Di samping itu, Arqam pun banyak terlibat dalam peperangan melawan kaum musyrikin.

Di antara pengorbanan material yang diberikannya untuk kepentingan dakwah adalah penyerahan rumahnya, di lingkung­an Safa, kepada Rasulullah. Rumah ini di­jadikan tempat pertemuan rahasia antara Rasulullah dengan para pengikutnya, pada saat Islam masih disiarkan secara sembu­nyi-sembunyi. Banyak orang terkemuka yang menyatakan keislamannya di rumah ini. Bahkan Umar bin Khattab sendiri me­nyatakan keislamannya di tempat yang sa­ma.

Advertisement

Tidak kurang dari setengah abad lama­nya, Arqam menghabiskan masa hidupnya untuk kepentingan Islam. Pada sekitar 675 (55 H) ia meninggal dunia dalam usia 80 tahun.

Advertisement