Advertisement

Penghulu dikenal dalam masyarakat se­bagai petugas keagamaan yang melaksana­kan upacara pernikahan secara Islam. Oleh sebab itu bila dua pasangan calon mempe­lai hendak melaksanakan ijab kabul perka­winan, maka yang dipanggil untuk melak­sanakannya adalah penghulu.

Di Nusantara, jabatan penghulu ini se­benamya merupakan fenomena sebelum abad ke-19. Di masa itu jabatan penghulu dirangkap oleh Bupati. Dalam perkemba­ngannya di akhir abad ke-19 jabatan rang­kap Bupati yang juga sebagai penghulu di­pisahkan. Maka penghulu ditempatkan se­bagai jabatan yang berada di bawah Gubernur Jenderal. Maka di setiap Kabu:- paten diangkat seorang penghulu. la diberi gelar sebagai hoofd penghulu. Selanjutnya penghulu di kewedanaan disebut dengan naib.

Advertisement

Ada lima fungsi yang harus diemban oleh para penghulu, yakni:

(a)    Sebagai mufti (penasihat hukum Is­lam). Maka untuk memberikan per­timbangan-pertimb angan hukum yang berkaitan dengan hukum Islam, se­orang penghulu hams menghadiri si­dang-sidang pengadilan negeri (land­raad). Untuk tugas ini is diangkat oleh pemerintah Belanda dengan memper­oleh honorarium.

(b)   Sebagai kadi atau hakim dalam penga­dilan agama.

(c)    Sebagai imam mesjid dengan tugas me­ngurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan mesjid di tempat kediamannya.

(d)                      Bertindak sebagai wali hakim dalam menikahkan seorang wanita yang . tidak mempunyai wall untuk menikah.

(e)    Menurut adat seorang penghulu adalah satu-satunya orang yang berhak me­ngumpulkan zakat untuk dirinya sen­diri sebagai imbalan bagi tugas-tugas­nya mengurus masalah-masalah keaga­maan masyarakat. Maka di sini is ber­tindak sebagai amil zakat.

Dalam prakteknya fungsi-fungsi di atas tidak selalu diperankan oleh satu orang. Seperti di Jawa Barat umpamanya terda­pat dua jabatan penghulu, yakni penghulu landraad dan penghulu hakim yang juga disebut penghulu kawin.

Dewasa ini para penghulu adalah petu­gas-petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas untuk menyeleng­garakan pernikahan.

Advertisement