Advertisement

Mekah adalah Ibu Kota negara Arab, ko­ta suci umat Islam seluruh dunia, tempat terletaknya Mesjid al-Haram dan Ka’bah (Baitullah), tempat orang-orang melaku­kan tawaf dalam ibadat haji atau umrah dan sebagai kiblat salat. Mekah, dibuka pertama kali oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. is termasuk negeri yang aman sentosa, sebagai diterangkan oleh al­Quran (3:97): “Di dalamnya terdapat tan­da-tanda yang nyata (di antaranya) ma­kam Ibrahim, barangsiapa memasukinya aman-sentosalah ia. . .”. Kota suci Mekah, dalam al-Quran; disebut pula dengan Ummul Qura (ibu kota) (6:92), juga di­sebut al-Baladil-Amin (95:3), juga al-Wadi dan al-Qaryah. Dan dalam buku-bu­ku atau peta-peta Yunani lama disebut dengan Makoraba. Kota ini terletak di daerah Hijaz, berada pada garis 21-30 lin­tang Utara, 40-20 lintang Timur, dalam ketinggian 1400 kaki di atas permukaan laut, dalam jarak ± 75 km dan kota pela­buhan Jeddah.

Kota suci Mekah yang juga menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad, dalam perkembangan sejarah Islam, merupakan kota pertama yang memancarkan cahaya Islam, sebab di kota inilah Nabi Muham­mad memulai seruan tauhid dan Islam se­telah menerima wahyu dan tugas kenabian dari Allah. Para ulama Islam sejak dahulu sepakat bahwa kota Mekah, di samping Madinah, merupakan daerah yang paling mulia dan utama, di antara tempat-tempat di muka bumi, walaupun mereka berbeda pendapat dalam menemukan yang mana di antara kedua kota itu yang lebih utama di nisi Allah. Umumnya, ulama-ulama Is­lam memandang bahwa Mekah lebih uta­ma dari yang lainnya. Mekah, dalam al­Quran disebut Bakkah, sebagaimana hal itu disebutkan dalam surat All Imran: 96: “Sesungguhrtya rumah (Baitullah) yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Ka’bah, yang ada di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manu­sia.”

Advertisement

 

Advertisement