Tokoh

Advertisement

MENGENAL MUSTAFA KEMAL ATTATURK

Mustafa Kemal Attaturk, dilahirkan pada 1881 di Salonika, Turki. Ayahnya, Ali Reza, seorang pegawai biasa di salah­satu kantor di kota tersebut. Ibunya, Zubeyde, seorang wanita yang sangat da­lam perasaan keagamaannya. Karenanya, setelah ayahnya meninggal, ibunya men­desak Kemal untuk memasuki sebuah ma­drasah. Tetapi ia tidak merasa senang bela­jar di madrasah. Melihat gejala ini, ibunya memindahkannya ke

MENGENAL ARSYAD BANJAR

Arsyad Banjar atau Syekh Muham­mad Arsyad bin Abdullah seorang ulama terkemuka di Kalimantan Selatan. Ia lahir pada 1703 (13 Safat 1122 H) di Martapu­ra, Kalimantan Selatan. Ia terlahir dari ke­luarga taat beragama. Ketika berumur 8 tahun, ia diserahkan kepada Sultan Hida­yatullah, untuk dibesarkan dan dididik agama secara baik, melalui beberapa guru agama terkemuka. Setelah dewasa,

MENGENAL AWRANGZIB

Awrangzib, lengkapnya Abul Muzaffar Muhammad Muhyid-Din Awrangzib Alam­gir, sultan Mugal India yang berhasil me­luaskan wilayah kekuasaannya jauh ke selatan, memerintah dari 1658 sampai dengan 1707. Berbeda dengan pendahulu­pendahulunya, seperti Akbar yang terke­nal karena ide-ide keagamannya yang sin­kretis, Awrangzib sering dihubungkan de­ngan upayanya untuk menerapkan syariat Islam secara radikal. Ia naik tahta pada usia 40 tahun,

MENGENAL AWZA’I

Awza’i adalah seorang ulama mujtahid. ikutan umat Islam daerah Siria pada abad ke-2 H. Nama lengkapnya Abu Ainr Ab­durrahman bin Amr al-Awza`i; lahir di Ba`labakka pada 707 (88 H), dan wafat di kota Beirut pada 773 (157 H). Dalam se­jarah Islam ia terkenal sebagai seorang yang zuhud, rajin beribadat dan berani mengemukakan kebenaran di hadapan

MENGENAL AL-AMIDI

Al-Amidi, lengkapnya Saifud-Din Ali bin Abi Ali al-Amidi adalah ulama besar yang sulit ditandingi di masa hidupnya. la lahir di Amid, kota tua di Irak bagian uta­ra, pada 1155 (551 H),dan wafat di Damas­kus pada 1234 (631 H). Setelah meng­hafalkan al-Quran dan mempelajari fikih Hambali di kota kelahirannya, pada usia muda ia pergi memperdalam pengetahuan

MENGENAL AL-ALUSI

al-Alusi, adalah seorang ahli tafsir ter­nama, dan ahli hukum Islam. Nama leng­kapnya Syihabud-Din as-Said Muham­mad al-Alusi al-Bagdadi. Ia dilahirkan di sebuah desa di pinggir kota Bagdad pada 1207 H. Ayahnya adalah seorang ulama besar di negeri itu. Al-Alusi pada mulanya menimba ilmu pengetahuan dan ayahnya itu dan dan ulama-ulama besar lainnya, seperti dari Syekh Ali

MENGENAL ALI ABDUR-RAZIQ

Ali Abdur-Raziq dilahirkan 1888 di Menya, Mesir. Ayahnya adalah sahabat Muhammad Abduh. Dalam usia sepuluh tahun, ia memasuki lembaga pendidikan al-Azhar. Ketika itu, Muhammad Abduh sudah berada pada tahun terakhir hubung­annya dengan al-Azhar. Karenanya, Ali Abdur-Raziq tidak sempat menjadi murid Muhammad Abduh secara langsung. Sejak 1910, ketika berusia dUa puluh dua tahun, Ali Abdur Raziq

MENGENAL AL-AMIRI

Al-Amiri, (lengkapnya Abu al-Hasan Muhammad bin Abi Zar Yusuf al-Amiri an-Naisaburi) adalah seorang filosof mus­lim terkemuka dari abad ke-10 (4 H). Ia cukup dikenal di masa hidupnya. Syahris­tani, penulis tentang golongan-golongan dalam Islam, memasukkannya dalam de­retan para filosof muslim terkemuka, se­perti al-Kindi, al-Farabi, dan Ibnu Sina. Abu Hayyan at-Tauhidi, dalam karyanya (al-Imta` wa al-Muanasdt), berbicara

MENGENAL SULTAN ALA`UDDIN

Sultan Ala`uddin, adalah raja Gowa yang ke-14, memerintah 1593-1639, dan merupakan raja Gowa pertama yang me­meluk agama Islam. Nama aslinya I Mang­ngarangngi Daeng Manra’bia. Ia menggan­tikan kakaknya, Karaeng Tunipasulu yang kejam (Tunipasulu artinya raja yang dike­luarkan atau dimakzulkan), waktu ia baru berusia 7 tahun, sehingga, pemerintahan Gowa, selama ia belum dewasa, dijalankan oleh pabbicara butta

MENGENAL ANAS BIN MALIK

Anas bin Malik adalah seorang saha­bat dan khadam Rasulullah yang sangat tersohor. Ia amat bangga dengan keduduk­annya sebagai khadam, sehingga ia sendiri menamakan dirinya Khadam Rasulullah (pelayan Rasulullah). Ia adalah seorang pelayan yang sangat setia kepada Ra­sulullah, dan diriwayatkan bahwa waktu ia berumur lebih kurang sepuluh tahun te­lah ikut bersama Rasulullah menyaksikan perang Badr yang

MENGENAL SUNAN AMPEL

Sunan Ampel  yang nama aslinya ada­lah Raden Rahmat, termasuk salah se­orang Wali Songo (sembilan orang wali). Dilahirkan kira-kira pada 1401 dari se­orang ayah yang berkedudukan sebagai raja di Campa. Menurut suatu sumber, Campa adalah suatu negeri yang terletak di Kamboja (Indo Cina), sedang menurut sumber lain berada di Aceh (Sumatra) yang sekarang dikenal dengan nama

MENGENAL AMR BIN AL-AS AL-UMAWI

Amr bin al–As al–Umawi, seorang to­koh penting dan sahabat yang berperan dalam bidang militer dan politik di masa awal Islam. Ia secara terbuka menerima Islam delapan tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah bersama-sama dengan tokoh­tokoh Quraisy lainnya seperti Khalid bin al-Walid. Ini terjadi setelah tercapainya Perjanjian Hudaibiyah, dan ia pun pin­dah ke Madinah. Namun tidak
Page 5 of 13:« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Last »