Tokoh

APA ITU ARTI FIRDAUS

Firdaus berarti taman. Kata ini dapat di­jumpai dalam, al-Quran pada dua tempat, yakni: 18:107 (Sesungguhnya orang-orang yang berimnn dan beramal saleh, bagi mereka adalah taman Firdaus sebagai tempat tinggal; mereka kekal di dalamnva, tanpa ingin beranjak dari sana), dan 23:11 (yang akan menerima taman Firdaus, mereka ke­kal tinggal di dalamnya). Kata Firdaus ini salah satu

MENGENAL DAUD

Daud adalah seorang nabi atau rasul Tuhan; is juga seorang raja, yakni raja ke­dua Bani lsrail (raja pertama mereka ada­lah Saul, yang dalam al-Quran disebut Talut). Para ahli memperkirakan bahwa Daud hidup pada abad ke-11 atau 10 SM. Di dalam al-Quran (2:25) disebutkan bah­wa Daud membunuh Jalut (Goliat), pe­mimpin suku Falistin, dalam peperangan antara Bani

MENGENAL SUNAN DRAJAT

Sunan Drajat, yang nama aslinya Sya­rifuddin, sering juga disebut dengan nama Raden Qosim. Ia adalah salah seorang pu­tera Sunan Ampel. Sebagaimana ayahnya, ia juga termasuk salah seorang penganjur agama Islam, dan ikut berperan aktif da­lam mendirikan kerajaan Islam di Demak. Selain itu, ia terkenal juga sebagai seorang yang banyak memperhatikan masalah ke­sejahteraan dan sosial. Bersama-sama

MENGENAL PANGERAN DIPONEGORO

Pangeran Diponegoro, adalah seorang bangsawan tinggi Yogyakarta yang dengan keyakinan agamanya (Islam) telah berusa­ha melawan penjajah Belanda demi hak dan harga dirinya yang terampas dan demi rakyat yang tertindas, meskipun dia tahu bahwa di samping lawannya terlalu kuat, kekuasaannya sudah mencengkeram terla­lu dalam, baik di keraton Yogyakarta, Su­rakarta, maupun Mangkunegaran, sehingga sangat besar kemungkinannya bahwa

MENGENAL DAUD ZAHIRI

Daud Zahiri adalah seorang ahli hukum Islam (fikih) ternama, lahir di Kufah pada 202 H. Nama lengkapnya ialah Daud ibnu Ali ibnu Khalaf al-Asfahani az-Zahiri. Se­jak muds ia telah meninggalkan negeri tempat kelahirannya ke Naisabur. Di nege­ri itu ia mendalami fikih mazhab Syafil dari ahli-ahli hukum ternama, seperti Is­haq ibnu Rahawiyah, Abu Saur, Sulaiman ibnu

MENGENAL DARAQUTNI

Daraqutni adalah seorang ahli hadis ter­kenal yang.dijuluki dengan al–Hafiz (ahli hadis yang hafal 100.000 buah hadis). Na­ma lengkapnya ialah Abu al-Hasan Ali ib­nu Umar ibnu Ahmad ibnu Mandi ibnu Mas`ud ibnu an-Nu`man ibnu Dinar ibnu Abdullah al-Bagdadi. Ia lahir pada 306 H di Dar al–Qutn, sebuah perkampungan di Bagdad, dan nepada nama kampung itu ia

MENGENAL DAMIRI

Damiri adalah seorang ahli ilmu hewan terkenal dari kalangan Arab. Nama leng­kapnya Kamaluddin Abul-Baqa Muham­mad bin Musa bin Isa bin Ali ad-Damiri; lahir di desa Damirah, dekat kota Kairo, pada 1349 (750 H) dan wafat pada 1405 (806 H). Pada waktu mudanya bekerja sebagai penjahit pakaian di Kairo, sambil belajar ilmu-ilmu tafsir, hadis, fikih dan

MENGENAL BURHANPURI

Burhanpuri, lengkapnya Muhammad bin Fadullah al-Burhanpuri adalah seorang ulama tasawuf dari Gujarat, India. Riwa­yat hidupnya kurang dikenal, namun me­nurut para ahli tahun wafatnya adalah 1620 (1020 H). Ia mempunyai karya tulis yang berjudul at-Tuhfat al-Mursaktt RIM an-Nabi (Hadiah yang Dikirim kepa­da Ruh Nabi),_dan komentarnya, yang berjudul al-Haqiqat al-Muw■Yfiqat ii asy­SyarPat (Hakikat yang Serasi dengan Sya­riat). Ia

MENGENAL TEUKU CIK DI TIRO

Teuku Cik Di Tiro, sesungguhnya ber­nama Muhammad Saman. la dilahirkan di Tiro, Pidie, Aceh, pada sekitar 1836 (1251 H). Latar belakang kehidupan ke­luarga dan masa kecilnya tidak tercatat se­cara baik. Teuku Cik Di Tiro tercatat da­lam sejarah sebagai ulama dan pejuang kemerdekaan dalam perang Aceh, 1873­1904. Teuku Cik Di Tiro, sesungguhnya, sangat banyak terlibat dalam

MENGENAL H.O.S. COKROAMINOTO

H.O.S. Cokroaminoto, dilahirkan pa­da 16 Agustus 1882 di Madiun, Jawa Ti­mur. Ayahnya, Cokroamiseno, seorang Wedana di Kloco, Madiun, Jawa Timur. Pada masa anak-anak, Cokroaminoto di­asuh di lingkungan pesantren. Kemudian, ayahnya memindahkannya ke sekolah Belanda. Sekitar usia 20 tahun ia lulus Ba­ri sekolah Pamong Praja (Bestuurs-school) di Magelang. Setelah itu, ia bekerja sebagai juru tulis di

MENGENAL K.H.M. BISRI SYANSURI

K.H.M. Bisri Syansuri dilahirkan pada tanggal 18 September 1886 (28 Zul­hijjah 1304 H) di Tayu, Pati, Jawa Tengah. Ayahnya, Syansuri bin Abdusshamad, ber­asal dari keluarga saudagar; sedangkan ibu­nya, Mariah, berasal dari keluarga ulama. Pada usia 7 tahun, ia mulai belajar agama kepada Kiai Shaleh di Tayu. Kemudian, ia belajar kepada Kiai Abdus-Salam, salah se­orang keluarga

MENGENAL SYEKH BOSAR

Syekh Bosar, atau Abdul Halim Hasi­buan, dilahirkan di kampung Sihijuk, Ke­cam.= Sipirok, Tapanuli Selatan. Gelar Bosar, yang berarti besar, diberikan oleh masyarakat atas kebesarannya serta ke­alimannya dalam agama. Ayahnya berna­ma Haji Muhammad Nurhakim, seorang kadi di zaman pemerintahan Belanda. Pendidikan Syekh Bosar diawali dari Sekolah Rakyat di desanya. Kemudian se­telah ia berusia 12 tahun ia
Page 3 of 13:« 1 2 3 4 5 6 7 8 » Last »