Agama

Advertisement

MENGENAL SANG JHYANG KAMAHAYANIKAM

MENGENAL SANG JHYANG KAMAHAYANIKAM - Kitab suci agama Budha aliran Mahayana, yang ditulis pada ja­man kekuasaan Dinasti Syailendra di Jawa Tengah (sekitar abad ke-8). Dalam perkempangannya, kitab ini mengalami perubahan bentuk dan pada perte­ngahan abad ke-10 disesuaikan dengamajaran agama Siwa yang berkembang saat itul Kitab ini sangat baik untuk bahan perbandingan, sebab tujuannya adalah membinasakan raga,

PENGERTIAN KALI

PENGERTIAN KALI - Dalam agama Hindu, adalah perwujudan wa­tak jahat. Dalam perjudian dadu, kali dilukiskan seba­gai mata yang selalu membawa nasib buruk. Isiilah kali berkonotasi hitam; yang buruk adalah hitam, Atribut kali atau hitam diberikan kepada Mahadewi saktinya Batara Siwa. Mahadewi juga disebut Batari  Kali yang sadis berlumuran darah.

PENGERTIAN ILMU KALAM

PENGERTIAN ILMU KALAM - Salah satu cabang ilmu keagamaan dalam Islam. Ilmu kalam membahas wujud Tuhan, sifat-sifat-Nya, baik wajib, mustahil maupun mumkin, serta membahas rasul Tuhan, sifatnya, wahyu yang di­turunkan kepadanya dan berita yang dibawanya ber­kaitan dengan kehidupan akhirat. Ilmu kalam dikenal juga sebagai ilmu tawhid, ilmu aqaid atau ilmu ushulu ‘l-din. Ilmu kalam muncul pada

PENGERTIAN KALALAH

PENGERTIAN KALALAH - Keadaan seseorang yang tidak mempu­nyai anak atau orang tua lagi. Sebagian ulama berpen­dapat bahwa seseorang yang mempunyai orang tua, tetapi tidak mempunyai anak, disebut juga kalalah. Istilah kalalah ini digunakan dalam hukum waris Islam.
Page 17 of 17:« First « 12 13 14 15 16 17