Advertisement

Jabal an-Nur adalah nama salah satu bukit dari rangkaian bukit-bukit yang me­ngelilingi kota Mekah, terletak di arah ti­mur Taut lebih kurang lima kilometer dari Ka’bah. Bukit ini mulanya bernama Hira, menjadi terkenal dalam khazanah keislam­an karena pernah digunakan Nabi Muham­mad untuk menyendiri (khalwat) beriba­dat menjelang masa kenabiannya. Kemu­dian di dalam salah satu gua bukit (Gar Hira) ini jugalah Nabi menerima wahyu dari Allah untuk pertaina -kalinya, yang berupa awal surat al-Alaq. Sebenarnya na­ma “Bukit Cahaya” (Jabal an-Nur) adalah diambil dari kejadian turunnya al-Quran ke dunia, simbol datangnya cahaya petun­juk bagi umat manusia.

Advertisement
Advertisement