Advertisement

Hubal nama sebuah berhala besar yang ditempatkan orang-prang Arab Jahiliyah di dekat Ka’bah. Hubal merupakan berha­la yang tertinggi dari berhala-berhala yang lain, yang terdapat di Ka’bah. Segala per­mintaan orang-orang Arab Jahiliyah ditu­jukan kepadanya. Dalam memajukan sega­la permintaan, mereka biasa memanggil nama Hubal sekeras-kerasnya, agar ia men­dengar apa yang mereka minta. Pada umumnya pemanggilan nama Hubal itu di­ulang-ulang, sampai mereka merasa yakin bahwa Hubal telah mendengar panggilan­panggilan mereka. Nama-nama berhala lain sangat jarang dipanggil oleh mereka, kare­na semuanya berada di bawah kekuasaan Hubal yang memang bentuknya paling be­sar. Berhala Hubal masih tetap ada di Ka’-bah, sampai menjelang fath (penaklukan) Mekah oleh Rasulullah dan kaum musli­min, pada Januari 630, Ramadan, 8 H.

Pada waktu penaklukan Mekah, seluruh berhala yang ada di sekitar Ka’bah, terma­suk Hubal dihancurkan: begitu pula berha­la-berhala yang terdapat di seluruh tanah Arab dimusnahkan. Di waktu penaklukan. Mekah, tidak kurang dari 360 buah berha­la berjejer di sekitar Ka’bah.

Advertisement

 

Advertisement