Advertisement

Hawari, kata ini berasal dari bahasa Abe­sinia, bermakna rasul, utusan. Kemudian kata tersebut masnk ke dalam bahasa Arab setelah kaum Abesinia memasuki ne­geri Yaman. Selanjutnya ia tersebar ke ta­nah Hijaz melalui perantaraan kaum Ya­hudi Najran.

Dalam al-Quran istilah Hawari, jamak­nya Hawariyun, dialamatkan kepada pars sahabat atau pengikut Nabi Isa, yang setia, sejumlah dua belas °rang, Mereka inilah yang sungguh-sungguh berinTin kepada Allah dan Nabi Isa, rasul-Nya. Juga, mere­ka dengan sepenuhnya menyerahkan diri­nya kepada Allah (muslim). Dalam sejarah perjuangan Nabi Isa, kedua belas pengikut setianya inilah yang menjadi pembela­pembela Nabi Isa dalam menghadapi tan­tangan kaum Yahudi, umatnya, di seluruh negeri Palestina.

Advertisement

Advertisement